П`ятниця, 14.05.2021, 16:51Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа № 23»
Кам’янської міської ради
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту

Категорії розділу
Новини освіти [137]
Шкільні новини [383]
Методичний кабінет [81]
Вісті з уроків [15]
Класне життя [1]
Знайомтесь! [2]
Увага, конкурс! [20]
Оголошення [28]
Фраза тижня [5]
Поради психолога [0]

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 84

Ла Страда-Україна


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Назва проекту: «На шляху до сучасного уроку»

 

Урок  ― це  дзеркало  загальної  і  педагогічної  культури  вчителя,

мірило  його  інтелектуального  багатства,

показник  його  кругозору,  ерудиції

Василь  Сухомлинський

 

Напрямок проекту: Навчальний

Відповідальний керівник:   Школяр Любов Андріївна, директор комунального закладу «СЗШ  № 23» Кам'янської  міської ради, вчитель-методист, Відмінник освіти України

Науково-методичний керівник:   Охотник Галина Григорівна, вчитель-методист

Об’єктом дослідження є процес проведення сучасного уроку.

Предметом дослідження є педагогічна технологія як системний  метод  створення,  застосування  і  визначення  всього  процесу  викладання  і  засвоєння  знань  з  урахуванням  технічних  і  людських  ресурсів  та  їх  взаємодії.

Термін проекту: 01.09.2015 – 31.12.2018 рр.

 

Теоретико-методологічні основи проекту:

У підготовці та проведенні уроку вчитель виконує функції сценариста, режисера, постановника та  водночас є виконавцем головної ролі у написаному ним творі. У процесі виконання цих ролей у діяльності вчителя вчені М. Кузьміна, В. Сластьонін, А. Щербаков виділяють конструктивну, організаційну, комунікативну функцію.

Сучасний урок — це далеко не одноманітна та єдина структурно-змістова схема. Тому кожний кон­кретний викладач визначає для себе ті форми роботи, які для нього найприйнятніші, відповідають тій методиці, якій він віддає перева­гу в роботі. Саме урок — те місце, де відбуваються основні процеси навчання, виховання й розвитку особистості.

Урок

– це логічно закін­чений, цілісний, обмежений певними рамками відрізок навчально-виховного процесу. Водночас — це дзеркало за­гальної педагогічної культури викладача, мірило його інтелекту­ального скарбу, показник його кругозору, ерудиції

– це жива клітина навчально-виховно­го процесу

– не самоціль. Це лише інструмент ви­ховання й розвитку особистості

– система соціальна, що може існувати лише за взаємодії викладача з учнями та учнів одне з одним

 • ідеї інтерактивного навчання (О. Пометун, Л. Пироженко);
 • проектної технології (К. Баханов, В. Гузєєв, І. Єрмаков, О. Пєхота);
 • особистісно орієнтованого навчання (О. Савченко, С. Подмазін, А. Фасоля)

 

Для того, щоби вивчення було найбільш ефективним,

учень повинен самостійно відкрити настільки велику частину виучуваного матеріалу,

 наскільки це за цих обставин можливо.

Видатний угорський математик Д. Пойа

 

Вчитель

Філософ

Майстер

Психолог

Віра в життя

Віра в дитину

Віра в себе

               

Учитель готується до хорошого уроку все життя.

… щоб дати учням іскорку знань потрібно увібрати ціле море світла.

                                                           В.О. Сухомлинський

Основними завданнями сучасного уроку є:

 • відповідність навчального матеріалу з вимогам науковості, оптимальності, єдності навчання і виховання, зв’язку з життям;
 • реалізація комплексної мети уроку: навчальної, виховної та розливальної;
 • урахування вікових особливостей учнів та їх пізнавальних можливостей, інтересів і запитів;
 • реалізація інноваційних технологій сучасного уроку;
 • інтегральність уроку (використання міжпредметних зв’язків);
 • цілеспрямованість і копітка робота над пізнавальними завданнями і запитаннями, що виникають у результаті створення проблемних ситуацій;
 • практична спрямованість уроку.

 

Вимоги до сучасного уроку

 1. Знання об'єктивних законів психології навчання й принципів дидактики (науковості, систематичності та послідовності на­вчання, наочності та доступності, свідомості та активності, міцнос­ті та ґрунтовності знань, індиві­дуального підходу в навчанні).
 2. Високий рівень науковості, тобто відповідність змісту уроку сучасних досягнень науки і про­цесу навчання — останнім до­сягненням педагогіки, психології навчання.
 3. Систематичний і цілеспря­мований контроль за якістю знань учнів, вироблення навичок та вмінь, за оцінюванням знань учнів.  
 4. Чітка дидактична цілеспря­мованість. Учні повинні знати як головну мету уроку, так і конкрет­ну мету кожного виконуваного за­вдання.
 5. На основі сформованих знань, умінь та навичок учнів учи­ти їх використовувати раціональні способи пізнавальної та практичної діяльності, формувати у школя­рів культуру праці, вміння вчитися (самостійна робота з підручником, книгою, довідковою літературою, складання простого і розгорнуто­го плану, тези, конспект, доповідь, працювати за інструкцією, само­контроль).
 6. Чітка структура уроку, що визначається змістом навчання, дидактичною метою, рівнем підготовленості учнів, засобами та методами навчання, вимогами гігієни розумової праці та психо­логії навчання.
 7. Педагогічна доцільність добору різноманітних засобів і прийомів навчання для уро­ку в цілому і для кожного його етапу, що забезпечує активну пізнавальну діяльність учнів;
 8. Відповідність методів навчання дидактичній меті, віковим осо­бливостям учнів і рівню їхньої теоретичної та практичної під­готовленості. Широке засто­сування проблемного, дослід­ницького методів навчання.
 9. Нестандартні форми прове­дення уроку і заходи, які сприя­ють їх впровадженню.
 10. Здійснення міжпредметних зв'язків.
 11. Врахування принципів ди­ференціації та індивідуалізації.
 12. Дотримання вимог гігієни розумової праці учнів і шкільної гігієни. Запобігання перевантаженню, стомлюваності школя­рів.
 13. Створення оптимального психологічного режиму на уро­ці (атмосфера доброзичливості, взаєморозуміння, довіри, всебіч­ного заохочення пізнавальних зусиль учнів).
 14. Дотримання технологіч­них вимог (робоче місце вчителя та учня, мобілізуючий початок уроку, раціональне використан­ня класної дошки, наочності, технічних засобів навчання, чіт­ке дозування навчальної праці на кожному етапі уроку з урахуван­ням індивідуальних можливос­тей учнів).
 15. Культура вчителя, широ­кий діапазон його знань, інтелек­туальний рівень.
 16. Результативність уро­ку (ступінь досягнення мети, якість знань та рівень сформованості умінь і навичок, пози­тивні зміни в розвитку і вихо­ванні учнів).

Мета проекту:

 • Створення інноваційної освітньої компетентнісно-орієнтованої системи  розвитку особистості ХХІ століття.
 • Створення умов для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої підготовки.
 • Забезпечення системного супроводу реалізації концептуальних засад Державного стандарту загальної освіти.
 • Підвищення методичної підготовки  педагогів із технологій сучасного уроку.
 • Мотивація діяльності педагогічного колективу з питань удосконалення уроку.
 • Сприяння зростанню педагогічної майстерності вчителів у підготовці та проведенні уроків, їх удосконаленні на основі використання інноваційних технологій.
 • Мотивація самовдосконалення вчителя.
 • Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечить формування конкурентоспроможної, творчої, соціально активної особистості.

Завдання проекту:

 • Спрямовувати педагогічну діяльність на набуття та розвиток у старшокласників навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їх інтелектуальних, творчих якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.
 • Забезпечити постійний організаційно-управлінський і науково-методичний супровід і прогнозування професійного розвитку педагогічних, управлінських та методичних кадрів закладу з метою забезпечення законодавчих вимог до освіти.
 • Забезпечити підготовку педагогічних працівників до використання сучасних педагогічних, інформаційних і телеко­мунікаційних технологій у педагогічній, управлінській та методичній практиці.
 • Створити атмосферу спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з боку всіх учасників навчально-виховного процесу.
 • Аналізувати та коригувати освітні процеси, прогнозувати розвиток системи та її окремих складових.
 • Здійснювати дидактичну корекцію навчально-виховного процесу і психолого-педагогічну корекцію особистої активності учасників процесу.
 • Інформувати усіх учасників педагогічного процесу про позитивні результати проведеного моніторингу.
 • Організовувати  навчально-виховний процес з використання комп’ютерних засобів навчання та забезпечення  доступу  до інформаційних ресурсів.

Пріоритети проекту:

 • Формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетентностей учнів в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки.
 • Оновлення ролі вчителя як висококваліфікованого фахівця, який володіє значним арсеналом інноваційних технологій організації навчально-виховного процесу.
 • Формування єдиного освітнього середовища, забезпечення інформаційної інтеграції освітніх ресурсів.
 • Формувати здатність учасників навчально-виховного процесу навчатися протягом усього життя, уміння отримувати необхідну інформацію, володіння інформаційними технологіями, розуміння структури сучасного інформаційного простору, уміння працювати в команді.

Очікувані результати:

 • Впровадження нових моделей навчання.
 • Запровадження системного моніторингового спостереження за якістю навчання.
 • Забезпечення професійного розвитку педагогічних, управлінських і методичних кадрів.
 • Здійснення науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу.
 • Готовність педагогів до неперервного підвищення кваліфікації: вмотивованість до професійного розвитку та самореалізації; володіння знаннями сучасної філософії освіти, педагогіки, психології, дидактики, теорії управління; володіння інноваційними технологіями та їх впровадження у практику роботи.
 • Підвищення престижу педагогічної професії в суспільстві та утвердження високого соціального статусу вчителя.
 • Реалізація освітнього державного стандарту.
 • Поліпшення якості шкільної освіти, створення механізму її стійкого інноваційного розвитку, варіативності та індивідуалізації навчання.
 • Створиення та використання у навчальному процесі сучасних електронних навчальних матеріалів.
 • Інтенсифікація навчання і виховання за рахунок використання інформаційно-комунікаційних технологій.
 • Створення сучасного освітнього середовища для формування творчих особистісно зорієнтованих підходів в освіті.

«Завдання педагога в тому,                 

щоб підвести до дверей, дати ключ і навчити учня користуватися цим інструментом.

Ніхто, крім самого учня, не зможе ввійти у світ знання»
                                  Н. Маслова

Шляхи реалізації проекту:

 • Здійснювати науково-методичний супро­від викладання педагогами навчальних предметів.
 • Проводити індивідуальні консультації для педагогічних працівників з питань впровадження нових педагогічних технологій.
 • Пропагувати перспективний педагогічний досвід, методичні розробки педагогічних працівників, запроваджені інноваційні технології і методики.
 • Залучити педагогічних працівників до публікацій своїх творчих надбань у фахових періодичних виданнях.
 • Здійснювати обмін досвідом, інформацією та брати участь у семінарах, конференціях з проблем розвитку громадсько-державного управління.
 • Створити шкільну електронну базу методичних розробок з навчальних предметів.
 • Організовувати та проводити наради, семінари-практикуми з питань впровадження інноваційних технологій.
 • Проводити моніторингові дослідження якості викладання навчальних предметі та стану впровадження інформаційно–комунікаційних технологій.
 • Надавати адресну допомогу педагогам для підвищення рівня впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес.
 • Організувати навчання вчителів-предмет­ників методам практичного застосування мультимедійних технологій у навчаль­ному процесі.
 • Впроваджувати нові інтерактивні форми навчання, інформаційні та комунікаційні технології.

 

Загальновідомо,  що  основною  формою  організації  навчальних  занять  у  школі  є  урок.  Саме  ця  форма  організації  навчальних  занять  дозволяє  поєднувати  роботу  класу  в  цілому  й  окремих  груп  учнів  з  індивідуальною  роботою  кожного  учня.  Урок  ―  вирішальна  ланка  у  навчальному  процесі,  і  якість  знань  учнів  залежить  перш  за  все  від  науково – методичного  рівня  кожного  уроку  і  системи  уроків  в  цілому.

 

Література:

 

 1. Білоус І. Професіоналізм вчителя. Планування та організація методичної роботи // Завуч. – 2009. - № 1 (367) – с. 33 – 38
 2. Горбач С. Урок у системі функціонального аналізу, або сучасний урок у школі// Завуч. – 2006. - № 35 (293) – с. 5 – 8
 3. Поліщук О. Сучасний урок // Завуч. – 2008. - № 33 (363) – с. 9 – 13
 4. Пометун О. І.  Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.- метод. Посібн. – К.: А.С.К., 2006. – 192с.
 5. Пометун О. І.  Енциклопедія інтерактивного навчання. – К.: А.С.К., 2007.
 6. Явтушенко С. Урок..? // Завуч. – 2009. - № 14 (380) – с. 4 – 6
Моя країна Україна

Директор школи
Школяр Любов Андріївна,
спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист, 
Відмінник освіти України
т. 097-216-6176

Керівник сайту

Охотник Галина Григорівна,
спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист

Вхід на сайт

Пошук

Календар
«  Травень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода
Дніпродзержинськ 

Архів записів

Час життя сайту

Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • Video Tutorials
 • Official Template Store
 • Best uCoz Websites

 • Copyright MyCorp © 2021uCoz